Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden cursus/workshop/training QiGongZee

Artikel 1 Algemeen
1. Na aanmelding ontvangt de deelnemer een bevestiging en een factuur. U bent definitief ingeschreven na overmaking van het lesgeld.
1.2. De inschrijving is ook mogelijk door het toezenden van het volledig ingevulde contactformulier.  Na inschrijving ontvangt u een bevestiging en een factuur voor het verschuldigde lesgeld. Het lesgeld dient bij vooruitbetaling te worden voldaan. Inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst. Door inschrijving geeft de student te kennen de algemene voorwaarden gelezen te hebben en te accepteren.
1.3. Uw naam en adresgegevens zullen alleen worden gebruikt om u op de hoogte te houden van  activiteiten vanuit QiGongZee

Artikel 2 Annulering
2.1.  Inschrijving geldt voor de duur van de losse module, cursus, of workshop waarvoor de cursist zich heeft aangemeld.
2.2. Bij onvoldoende inschrijvingen of overmacht heeft QiGongZee het recht de cursus te annuleren. Het eventueel betaalde lesgeld wordt volledig terugbetaald.
2.3.  Bij annulering door de cursist 4 weken voor de geplande aanvangsdatum van de cursus of losse module, is 50% van het volledige lesgeld verschuldigd. Wanneer binnen een week voor de geplande datum, wordt geannuleerd is 100% van het lesgeld verschuldigd.
2.4.  QiGongZee accepteert geen verantwoordelijkheid voor het uitvallen van de losse modulen, cursussen, trainingen, workshops en opleidingen. U kunt geen financieel beroep doen op QiGongZee bij het onverhoopt uitvallen van een les. Uiteraard zal QiGongZee al het mogelijke ondernemen om het plotseling uitvallen van lessen te voorkomen.

Artikel 3 Aansprakelijkheid
3.1. QiGongZee is niet aansprakelijk voor diefstal en is niet aansprakelijk voor ongevallen, blessures of calamiteiten tijdens cursusactiviteiten.
3.2. Op alle met de cursist gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing, ongeacht de woonplaats van de cursist.

Artikel 4 Overmacht
4.1  QiGongZee is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de cursist c.q. opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 5
Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
5.1.  QiGongZee is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de cursist de verplichtingen uit de overeenkomst, niet volledig of niet tijdig nakomt.
5.2.  Voorts is het QiGongZee bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van QiGongZee kan worden gevergd.
5.3.  Indien QiGongZee tot opschorting of ontbinding overgaat, is QiGongZee op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
5.4.  Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door QiGongZee, zal het zorgdragen voor terugbetaling van dat deel van het cursusgeld waarvoor de student nog geen levering van dienst heeft gehad. Dit tenzij de opzegging aan de student toerekenbaar is, zoals in geval van wangedrag of misbruik van de naam, intellectueel eigendom of logo van het QiGongZee.

Artikel 6 Veiligheid
6.1  De deelnemer wordt geacht de veiligheidsinstructies en -normen te volgen.
6.2  De deelnemer dient voor aanvang van de module, cursus, of workshop te melden bij het QiGongZee of hij/zij fysieke of mentale klachten heeft.