Zeven stappen

Zeven stappen, “van Dao naar de dood” van Liu Yiming

De Daoïstische filosoof Liu Yiming heeft zeven stappen beschreven over hoe een mens verwijderd raakt van zijn oorspronkelijke natuur gedurende zijn leven en zijn bestemming wel of niet bereikt. In de basis liggen deze uitgangspunten onder alle vormen van QiGong en Tai Chi. De meditatieve bewegingen helpen de mens om dichter bij zijn/haar bestemming te komen.

Fase 1: Voorhemel: de embryo en de foetus
Tijdens de conceptie fuseert de Jing van de vader met het Bloed van de moeder. De ontwikkeling van de foetus volgt perfect de Dao’s spontane authentieke zelf.
Deze drie samen, de Jing van de vader, het Bloed van de moeder en voorouderlijke Qi, mengen zich in een chaotische eenheid die perfect de chaotische natuur van de Dao afspiegelt. Alleen de Voorhemelse Qi zorgt ervoor dat de foetus zich ontwikkelt. Er is nog geen bijdrage van de Nahemelse Qi

Fase 2: De zuigeling
Na 9 maanden wordt de foetus geboren. Op het moment van de eerste ademhaling begint de oorspronkelijke invloed van de Voorhemel te mixen met de invloed van de Nahemel. De voedende essentie van voedsel en ademhaling ontmoeten elkaar in de borst van het kind om Zong Qi te vormen, die het genetische potentieel activeert en actualiseert dat opgeslagen is in de Yuan Qi.
In deze gebalanceerde conditie, waar Yin Qi, Yang Qi en Zong Qi fuseren, smelten Voorhemel en Nahemel samen tot een eenheid.

Fase 3: Het kind
Het zaad van zelfbewustzijn wordt gepoot als het kind een naam ontvangt in de derde maand van zijn leven. Met een eigen naam onderscheidt het zich van alle andere mensen en dingen. Eenmaal benoemd, groeit de zuigeling op tot een kind, die een identiteit creëert gebaseerd op individualisering en scheiding van de eenheid van “het oorspronkelijke zijn”.
Ondanks dat het kind nog steeds grotendeels het spontane karakter van de Dao vasthoudt, wordt zijn oorspronkelijke natuur langzaam aan ondergesneeuwd door de conditionerende invloed van de Nahemel.
Het kind, in bezit van een intellect, is begonnen levenservaringen te verwerken en te interpreteren.

Fase 5: De jongvolwassene: Yin en Yang scheiden
De foetus, de zuigeling en het kind behouden allemaal tot op zekere hoogte de spontane zelfexpressie van de Dao als eenheid. Het kind heeft de richting uitgezet om zijn oorspronkelijke natuur te verliezen door het hebben van een naam en intellect.
Kennis en ervaring van de wereld ontwikkelen zich verder doordat de jongvolwassene zich in het leven richt op het behalen van wereldse doelstellingen. Door de eenheid met de oorspronkelijke natuur te verliezen wordt de volwassene “één van de tienduizend dingen”.

” De Weg genereert het Ene;
Het Ene genereert de Twee;
De Twee genereert de Drie;
En de Drie genereert het leven aan de tienduizend dingen”.
(Hoofdstuk 42 van de Dao De Jing van LaoZi )

De kennis van het zelf, die afgescheiden is van de eenheid van de Dao , wordt beschouwt als bron van ziekte.
Door het verliezen van de verbondenheid met de ware natuur, reageren we op het leven door een “vals zelf” te creëren gebaseerd op overtuigingen en gekleurd door onze interpretaties van het leven.
De spontaniteit, gegeven door een goed functionerende Mingmen neemt langzaam af doordat zijn vuur wordt gedoofd. Door de groei van ervaringen in de Nahemel neemt deze de overhand. Voorhemel en Nahemel verliezen de spontane interactie doordat de innerlijke natuur uiteindelijk vergeten wordt. De volwassene identificeert zich volledig met de aardse projecten en ambities.
Jing en Shen scheiden zich en de wil en geest put de Jing uit.
Naarmate de geest de Jing verder uitput, wordt de nierfunctionaliteit zwakker. Hier opent zich de deur naar de dood.
Mensen met een te sterke wil neigen ernaar voorbij hun capaciteit te werken en verbranden een disproportioneel deel van hun verworven Jing. Zij gebruiken hun Qi te veel om de verlangens van de geest te bevredigen. Acties die door gewoonte gedreven zijn, leiden zelden tot vervulling. Bronnen nemen af door excessief fysiek werk en een overbelast zenuwstelsel, wat fysieke reacties te weeg brengt als vreugde, zorgen, verdriet en droefheid.

Fase 5: De scheiding van de Vijf Elementen
Als Yin en Yang zich scheiden wordt de functionele dynamiek van iemands constitutie zichtbaar. De negatieve effecten van verworven ervaringen zetten zich vast in de verschillende interne organen, die de Vijf Elementen conditioneren en uiteindelijk hun functie beschadigen.
Ieder mens maakt negatieve situaties mee die zijn emotionele balans verstoren, op zo’n wijze dat het niet makkelijk is om terug te keren naar harmonieus functioneren. Het kind of de jongvolwassene komt vast te zitten in een van de vijf bewegingen van de Dao als een dominante vorm van zelfexpressie. Als iemands Elementbalans zich verplaatst naar een vaste uitdrukking, gaat de integriteit van de Sheng-cyclus (=voedend) verloren en gaan de Elementen elkaar overcontrolleren in een dysfunctionele relatie, de Ke-cyclus (=controlerend) volgend.
Wanneer deze gebeurtenis plaatsvindt, neemt de kwalitatieve ervaring van één Element de overhand en wordt iemands constitutionele typt zichtbaar. De expressie van het dominerende Element wordt zichtbaar in alle domeinen van het zijn, inclusief emoties. Het kind/volwassene is nu niet langer in staat spontaan te reageren op alle situaties in het leven. Deze gebeurtenis wordt uiteindelijk geïnterpreteerd als een fundamentele waarheid. Alsof iemand opgesloten raakt in een kamer, en niet meer weet dat die kamer een onderdeel is van een groter huis.

Fase 6: Verworven conditionering neemt de overhand
De definitie van iemands zelf raakt meer en meer gekleurd door de éénzijdige interpretatie van gebeurtenissen. Daardoor verliezen we steeds meer contact met onze oorspronkelijke natuur.
Dag na dag neemt onze spontaniteit af omdat wij creaturen van gewoontes worden, slaaf van onze foute overtuigingen en aannames. Elke nieuwe situatie wordt nu geïnterpreteerd in relatie tot eerdere ervaringen en de capaciteit om spontaan te reageren is vergaan. We spreken nu van een constitutionele onbalans.

Fase 7: Pure aardsheid, niets Hemels
De laatste ontwikkelingsfase gaat over het onomkeerbare verlies van de oorspronkelijke natuur.
Deze fase representeert een keerpunt op ons pad door het leven. Uiteindelijk is het lot van alle dingen om terug te keren naar de Dao. In deze fase kunnen we ontwaken en terug keren richting volle zelf-expressie. Dit representeert de “dood” van de aardse, ingebeelde zelf, wanneer wij onze bestemming herontdekken.
De terugkeer naar het vervullen van onze door de Hemel gegeven bestemming kan op elk moment in een volwassen leven plaatsvinden.
Daarentegen, als we verder gaan op het pad van afscheiding van onze ware natuur, dan komen Yin, Yang en de Vijf Elementen op een terminaal punt van scheiding met een vroege dood als gevolg.
In beide beschrijvingen is te zien dat je al in een heel vroeg stadium, in de vroege jeugd, van je oorspronkelijke natuur verwijderd raakt. Deze verwijdering neemt toe gedurende de loop van het leven omdat onze gedachtes en overtuigingen de overhand nemen. Deze overtuigingen worden patronen die onbewust het dagelijks leven aan sturen. Op deze manier raakt je denken steeds verder afgesneden van je Hart en weet je niet meer wat je innerlijke behoeftes en verlangen zijn.
Zo raak je steeds verder van je bestemming verwijderd.
Alleen als je wakker geschud wordt, bijv. door een heftige gebeurtenis zoals een bijna dood ervaring of ernstig trauma, kun je weer aandacht krijgen voor je diepste innerlijke behoeftes. Zo kun je toch je bestemming bereiken. Alleen met het bereiken van je bestemming zal je innerlijke rust en vrede ervaren.

Samenvatting
We hebben allemaal een Element wat de overhand heeft over de andere vier Elementen, dit noemen we je constitutionele type. Gedurende het leven zullen de emoties en Spirits behorende bij je constitutionele Element een belangrijke invloed hebben op hoe je op situaties en gebeurtenissen in het leven reageert. De interpretaties van deze gebeurtenissen en situaties en de overtuigingen die je ontwikkelt zorgen ervoor dat je steeds verder van je eigen oorspronkelijke natuur en bestemming verwijderd raakt.
Wanneer we ons realiseren dat we gedurende het leven gevangen zijn geraakt in een eenzijdige beeld van de totale werkelijkheid krijgen we een kans dit beeld te doorbreken. Dit betekent dat we een diepgaand proces in onszelf aan moeten gaan en een leven dat tot dan toe was opgebouwd op dit éénzijdige beeld los moeten laten. Pas dan ontstaat de ruimte om de kwaliteiten van de andere elementen toe te laten. Hiermee erkennen we ons grotere potentieel en krijgen we een breder en adequater arsenaal aan gereedschap om op verschillende ervaringen in het leven te reageren.
Onze identiteit, opgebouwd met onze Nahemelse ervaringen helpt dan om de Voorhemelse bestemming te bereiken.

Bron: afstudeerscriptie “de weg naar innerlijke rust en vrede” van Karin Prins. QingBai 2012